De Provincie Limburg biedt landbouwgronden voor pacht aan.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken tot tot maandag 24 januari 2022 17:00 uur.

De wijze van uitgifte van deze gronden is gebaseerd op de Uitvoeringsnota Pacht 2022, die op 14 december jongstleden door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Aan de hand van deze nota en de beschreven systematiek gaat de Provincie haar gronden vanaf 2022 in pacht uitgeven. Met de Uitvoeringsnota Pacht 2022 streeft de Provincie Limburg naar maximaal maatschappelijk rendement.

U kunt uw interesse in de te verpachten percelen registreren.

Gebruik daarvoor het belangstellingsregistratieformulier onder het rode kopje op deze pagina. Neem vooraf  kennis van de inhoud van de Uitvoeringsnota Pacht 2022 (pdf, 954 kB).

Wie kan grond van de Provincie Limburg pachten?
 • (Bedrijfsmatige) landbouwers
 • Natuurverenigingen
 • Imkers
 • Wildbeheereenheden
 • Of andere particuliere initiatieven
Wat streeft de Provincie na met de uitgifte van pachtgronden? Maximaal maatschappelijk rendement

Met de nieuwe Uitvoeringsnota pacht 2022 wil de Provincie actief sturen op de uitgifte van landbouwgronden om zo maximaal maatschappelijk rendement te behalen. Dat betekent dat de pacht een bijdrage moet leveren aan de gestelde beleidsdoelen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van natuur, het terugdringen van de stikstofemissies, het versterken van de biologische en natuur inclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel, het uitvoeren van het provinciaal waterbeleid, de structuurontwikkeling van de landbouw (onder meer stimuleren jonge landbouwers) en ruimtelijke ontwikkelingen.

Hoe gaan we te werk? Toewijzing

De in de belangstellingsregistratie ontvangen aanvragen worden gewogen en beoordeeld aan de hand van de doelen die in de Uitvoeringsnota pacht 2022 zijn beschreven.

Aanvragen die bijdragen aan één of meer maatschappelijke doelen hebben de voorkeur bij toewijzing. Daarom wordt er in het belangstellingsregistratieformulier expliciet gevraagd aan welke maatschappelijke doelen u met het pachten van de grond kunt bijdragen én op welke manier u deze bijdrage denkt te kunnen leveren.

Het maatschappelijk rendement aangaande natuur- en water doelen is specifiek en verdient nadere duiding. Op de gronden voor zover gelegen binnen het nationaal natuur netwerk (status goudgroen) wordt ingezet op verschraling, met het opnemen van gebruiksbeperkingen aangaande:

 1. het niet toepassen van kunst- en drijfmest;
 2. het toepassen van ruwe stalmest op casusniveau te beoordelen en afhankelijk te stellen van het aanwezige fosfaatgehalte;
 3. het niet toepassen van bestrijdingsmiddelen;
 4. het verplicht omvormen van percelen tot (kruidenrijk) grasland.
Prijs

De pachtgronden worden tegen marktconforme prijzen uitgegeven, op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst (art. 7:397 lid 1 BW). Bij het vaststellen van de pachtprijzen wordt rekening gehouden met de landbouwkundige kwaliteit van de grond én de landbouwkundige opbrengst.

Voor de prijsbepaling is de landbouwkundige kwaliteit van de grond ingedeeld in drie categorieën: hoog, gemiddeld en laag. Bij de indeling naar kwaliteit is gekeken naar de huidige perceel specifieke kenmerken,  zoals verkaveling, oppervlakte, grondsoort, ontsluiting en waterhuishouding.

Enkele bijzonderheden voor wat betreft de prijsstelling:

 • De uitgifte van gronden gelegen binnen het nationaal natuur netwerk (status goudgroen) geschiedt vanwege de noodzakelijke investeringen die samenhangen met het realiseren van het (kruidenrijk) grasland in het conversiejaar (bouwland naar grasland) ‘om niet’.
 • De tariefstelling voor biologische landbouwers wordt gedurende de omschakelperiode van twee jaren (traditioneel naar biologisch) gemaximeerd op het pachttarief gekoppeld aan de landbouwkundige kwaliteit ‘gemiddeld’.
 • Bij de teelt van stikstofbindende gewassen (definitie en voorwaarden: zie Uitvoeringsnota Pacht 2022) wordt de pachtprijs gemaximeerd op tariefstelling landbouwkundige kwaliteit ‘gemiddeld’.
 • Gronden die worden ingezet voor biodiversiteitsbeheer en dus niet geschikt zijn voor productie hebben eveneens een aangepaste tariefstelling. Daarbij stelt de Provincie (met behulp van de lokale wildbeheereenheid) het in te zaaien kruidenmengsel kosteloos ter beschikking.
TARIEFSTELLING PACHTGRONDEN 2022
Land­bouw­kun­di­ge kwa­li­teit gron­den Pacht­prijs ha. / jaar (in €)
Hoog € 1.000,–
Ge­mid­deld € 650,–
Laag € 250,–
Uitzondering Pachtprijs ha. / jaar (in €)
Krui­den­meng­sel € 150,–
Pachtduur

Een korte pachtduur heeft vaak negatieve gevolgen voor de vruchtbaarheid en bodemgesteldheid van de grond. Daarom streeft de Provincie naar het meerjarig uitgeven van pachtgrond met een maximum van 6 jaar. Hiermee willen wij de pachter stimuleren om te investeren in een duurzame bodem om de kwaliteit en structuur van de bodem te behouden of te verbeteren. Echter de duur van uitgifte kan zoveel korter als noodzakelijk wordt overeengekomen, Bijvoorbeeld in die gevallen dat een projectplanning (o.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen) dat vereist. De beoogde uitgifteduur is vermeld op het bijgevoegde kaartmateriaal.

Beschikbare kavels

De beschikbare kavels zijn gedigitaliseerd middels kaarten per gemeente. Per kavel is een kaart beschikbaar met de beschrijving van de maatschappelijke doelen die met deze kavel gediend kunnen worden, de kadastrale percelen, de oppervlakte, de beoogde pachtprijs en uitgifteduur.

Toewijzing van de pachtgrond

Landbouwers en andere geïnteresseerden kunnen zich, met kennisname van de algemene voorwaarden (docx, 55 kB), met het belangstellingsformulier(opent externe website) registreren als belangstellende. Zij vermelden bij de belangstellingsregistratie of en hoe zij bijdragen aan het verwezenlijken van de maatschappelijke doelen en het duurzaam bodembeheer.

Bij de toewijzing wordt beoordeeld bij welke belangstellende de pachtgrond het best rendeert. De beoordeling gebeurt aan de hand van deze vier factoren, in volgorde van belangrijkheid:

 • Is het maatschappelijk rendement maximaal?
 • Is er sprake van een aangrenzende gebruiker die onderdeel uitmaakt van een huiskavel of van percelen die economisch niet rendabel zijn om als zelfstandige eenheid te exploiteren?
 • Valt de aanvrager in de categorie jonge landbouwers of biologische landbouwers? Dan genieten deze de voorkeur.
 • Is het afstandscriterium allesbepalend? Dan gaat de voorkeur naar de belangstellende met de meeste lokale grondposities ten opzichte van het te verpachten perceel.

Na besluitvorming ontvangt de beoogde gebruiker een concreet voorstel met een concept pachtovereenkomst met daarin onder andere de voorgestelde duur, pachtprijs alsmede de voorwaarden, condities en beperkingen.

Besluitvorming over toewijzing betreft een verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten.

Registratietermijn

U kunt uw belangstelling voor pachtgrond registreren tot maandag 24 januari 2022 17:00 uur.

Dit bericht delen:
Scroll naar top