Agenda en stukken raadsvergadering Roermond 14 oktober

Op donderdag 14 oktober vergadert de gemeenteraad van Roermond. De vergadering is Live te volgen lokale via ML5 of door op webstream te klikken.
De agenda en de stukken voor deze vergadering treft u onderstaand aan.

Agendapunten

Voorgesteld wordt de agenda vast te stellen.

VVD heeft ten aanzien van de agenda nog het volgende verzoek gedaan:
Geachte leden, beste collega’s,
Op 13 juni 2021 heb ik op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde (RvO) vragen gesteld met betrekking tot de uitvoering van de moties 20M51 en 20M52.
Op 6 oktober 2021 heeft het college deze schriftelijke vragen beantwoord.
De beantwoording van deze vragen roept vragen op.
Artikel 43, lid 6, RvO biedt de mogelijkheid om tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen te vragen aan het college omtrent het gegeven antwoord. Graag verzoek ik u mij hiertoe in de gelegenheid te stellen.
Met vriendelijke groet,
Vincent Zwijnenberg
fractievoorzitter

Bij dit verzoek van de VVD behoren drie bestanden, deze zijn bijgevoegd.

Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen conform ontwerp.

Overzicht van brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad.

Voorstel aan de raad om:
1. De Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2021 vast te stellen.
2. De Verordening parkeerbelastingen 2022 vast te stellen.
3. De begroting te wijzigen conform de toelichting onder financiële gevolgen als gevolg van het vaststellen van de Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2021 en de Verordening parkeerbelastingen 2022.

Voorstel aan de raad om:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van € 500.000 in 2021 ten behoeve van de werkmaatschappij groenonderhoud en reiniging openbare ruimte;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging zoals opgenomen in het voorstel als dekking voor het exploitatietekort 2021 van -€ 363.000,- van Westrom Groen BV;
3. In te stemmen met het uitgangspunt om de aanvullende dekking voor de bekostiging van de exploitatie van de overheidsvennootschap van € 462.000,- op te nemen in de begroting 2022 als autonome ontwikkeling.

Commissievragen

Onderwerp
Groen BV (invulling part time directeurs functie).
Vervolg-vraag (nav eerder vraag Groen b.v. ID 541)
Vraag Groen b.v. (verzoek te beantwoorden tijdig voor de raad)

Voorstel aan de raad om:
1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning ‘Dijkverbetering Roermond Willem-Alexanderhaven’ af te geven;
2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen wordt ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend.

Voorstel aan de raad om:
1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de realisatie van een zorgwoonvoorziening op het adres Hazensteerten ong. te Herten, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Herten, sectie B, nummer 2807, en de ontwerp-VVGB gelijktijdig met de ontwerpomgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen;
2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, de VVGB geacht wordt definitief te zijn verleend.

Commissievragen

Onderwerp
Opvragen initiatiefnemer agendapunt 8 Het Gasthuis

Voorstel aan de raad om:
1. De uit het projectplan Zonnepanelenproject gemeente Roermond voortvloeiende en daarmee samenhangende activiteiten tot de publieke taak van de gemeente Roermond te rekenen.
2. Een lening aan te gaan, specifiek voor het Zonnepanelenproject gemeente Roermond voor een bedrag van maximaal € 2,3 miljoen (eerste tranche).
3. De Verordening Zonnepanelenproject gemeente Roermond vast te stellen.
4. Krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van langlopende geldleningen aan individuele inwoners. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor tranche 1 van het project, waar de bijgevoegde Verordening Zonnepanelenproject gemeente Roermond op betrekking heeft, is gelijk aan de voornoemde lening en bedraagt maximaal € 2,3 miljoen.

Voorstel aan de raad om:
1. het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen 2021-2025 vast te stellen inclusief het als bijlage bij dit programma gevoegde grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2, zoals dit onder geheimhouding ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, onder sub b en g, van de Wet Openbaarheid van bestuur bij de griffie ter inzage ligt;
2. de reserve Gebiedsontwikkelingen in te stellen met daarbinnen de claims “bovenwijkse voorzieningen” en “risico’s gemeentelijke grondexploitaties”;
3. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen;
4. de door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet omtrent de inhoud van de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage
grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2 opgelegde geheimhouding op grond van het derde lid van genoemd artikel te bekrachtigen.

Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

Dit bericht delen:
Scroll naar top