Vragen Groen Links en D66 over autovrij maken Markt

Op basis van artikel 43 van het vergaderreglement voor de raadsvergaderingen van Roermond stellen GroenLinks en D66 vragen over het autovrij maken van de Markt.

Op 24 september 2020 is de motie 20M27 Opheffen autoparkeren Markt, ingediend door GroenLinks, D66, CDA, SP, gesteund door de LVR en DS, aangenomen. Daarin wordt gevraagd het autoparkeren op de Markt z.s.m. op te heffen en zo mogelijk aldaar een laaden losplaats in te richten t.b.v. de bevoorrading van de ondernemers en tevens ter ontlasting van bewoners op en aan de Markt/Luifelstraat.

Vragen over de problematiek die hieraan ten grondslag ligt, hebben de fracties van GroenLinks al eind oktober 2019 en D66 begin
augustus 2020 gesteld. Tot op heden -8 maanden na dato- is er van een autovrije markt nog steeds geen sprake. Bij navraag naar de stand van zaken wordt ons gemeld dat de organisatie vreest voor allerlei bezwaarprocedures die er tegen dit verkeersbesluit mogelijk zouden kunnen zijn.

Voor de afhandeling ervan zou op dit moment op het gemeentehuis te weinig capaciteit zijn, vandaar dat uitvoering van de motie wordt aangehouden, zo niet tegengehouden. Via een raadsinformatiebrief vernemen we nu dat er opnieuw pas in oktober 2021, een jaar nadat de motie in de raad is aangenomen een onderzoek komt naar de haalbaarheid voor het opheffen van autoparkeerplaatsen en de gevolgen daarvan voor de parkeersituatie in dat deel van de binnenstad.

Pas daarna komt er een pilot voor 2 jaar laden en lossen te verplaatsen van Luifelstraat naar de Markt. In dezelfde brief vernemen we dat deze maatregel past in onze nieuwe parkeervisie, ruimte schept voor een andere invulling van dit deel van de Markt, tot minder verkeersbewegingen leidt en actieve mobiliteit (lopen en fietsen) stimuleert.

Vandaar dat wij de volgende vragen hebben:

  1. Vindt u ook dat er inmiddels voldoende redenen zijn om nu meteen te starten met
    het autovrij maken van de Markt? De BIZ Binnenstad heeft een nieuw verzoek tot opheffing autoparkeren ingediend en
    omwonenden ervaren dagelijks overlast.
  2. Wanneer denkt u (zonder opnieuw een draagvlakonderzoek te verrichten) een begin te kunnen/zullen maken met het uitvoeren van Motie 20M27 c.q. het verkeersbesluit te nemen waarin het autovrij maken van de Markt wordt aangekondigd?
  3. Op welke termijn is het in die gedachte mogelijk om ter plaatse t.b.v. de bevoorrading van de ondernemers een laad- en losplaats in te laten richten, dit ter ontlasting van de Luifelstraat en ten faveure van ondernemers op en rond de Markt?
Dit bericht delen:
Scroll naar top