Samen voor een verbeterde doorstroming op de A2

Rijkswaterstaat heeft samen met de provincie Limburg, waterschap Limburg, gemeente Stein, gemeente Sittard-Geleen en gemeente Echt-Susteren in het project A2 Het Vonderen – Kerensheide de handtekening gezet onder de afzonderlijke realisatieovereenkomsten. Hierin staan afspraken om dit project samen goed te kunnen uitvoeren.

Samenwerking

Rijkswaterstaat is voortdurend in gesprek met de regionale partners van deze wegverbreding: provincie Limburg, waterschap Limburg, gemeentes Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Stein, A2VK Buurtenplatform en maatschappelijke partners. Door de betrokkenheid heeft Rijkswaterstaat zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen. Het overleg in de Stuurgroep (waaraan provincie, waterschap en gemeentes deelnemen) heeft ertoe geleid dat er nu nadere samenwerkingsafspraken zijn gemaakt.

“Afspraken die in de overeenkomsten staan gaan bijvoorbeeld over het zoveel mogelijk voorkomen van verkeershinder en omgevingshinder tijdens de uitvoering”, vertelt May van de Kerkhof, directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Daarnaast zijn de wederzijdse belangen vastgelegd en kunnen de eigendommen na realisatie weer in beheer en onderhoud overgaan naar de oorspronkelijke beheerder. Ook de nog te selecteren aannemer die in 2023 van start gaat, profiteert van het uitgebreide voorwerk van de betrokken partijen.

Duurzaam hergebruik twee fietsviaducten

Tevens is er vandaag ook een overeenkomst getekend voor het duurzaam hergebruik van twee fietsviaducten. De provincie Limburg gaat de twee losse fietsviaducten die nu onderdeel uitmaken van het viaduct Koning Swentibold ter hoogte van de aansluiting Born, hergebruiken. Bij de verbreding van de A2 komt er namelijk een compleet nieuw viaduct voor auto’s en fietsers. Hierdoor komen de huidige viaducten te vervallen. Rijkswaterstaat is blij met deze nieuwe bestemming.

Geluidswal

Daarnaast is een afspraak met het buurtschap Baakhoven vastgelegd. De geplande geluidswal bij Baakhoven wordt verhoogd en verlengd. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Wegverbreding A2 Het Vonderen- Kerensheide

De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 kilometer verbreed van 2×2 met spitsstroken, naar 2×3 rijstroken met vluchtstroken. Ook de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen wordt aangepast om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp van de A2. Elf viaducten en onderdoorgangen worden vernieuwd, vier viaducten blijven behouden en één viaduct en onderdoorgang komen te vervallen. Er komen drie grote faunapassages: twee onder de weg en één onder het Julianakanaal. Daarnaast komt er een parkway: een 15 meter brede groenzone aan weerszijden van de A2. Bomen en struikgewas zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap. Met een verbrede A2 wordt het verkeersaanbod beter opgevangen en neemt de verkeersveiligheid toe, neemt sluipverkeer af en wordt de economische ontwikkeling van Limburg gestimuleerd.

Beter bereikbaar

Gedeputeerde Infrastructuur en Mobiliteit M. van Gaans-Gijbels (Limburg): ‘De A2 is een cruciale verbinding in Limburg en voor de rest van het land. Het is fijn dat de verbreding van deze weg nu kan worden ingezet. Inwoners en bedrijven in Limburg worden hierdoor beter bereikbaar, de doorstroming wordt beter én de verkeersveiligheid neemt toe.’

Dit bericht delen:
Scroll naar top