Leudal maakt zich hard voor schone lucht

Op 13 januari tekende de gemeente Leudal het Schone Lucht Akkoord (SLA) samen met diverse partijen waaronder het Rijk, Provincies en andere gemeenten in Nederland. Het akkoord had tot doel te voldoen aan Europese grenswaarden. Nu die doelstelling grotendeels is behaald, wil het Rijk de samenwerking met lokale overheden voortzetten. Als ambitieniveau wordt voorgesteld om in 2030 gezamenlijk 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. De gemeente Leudal gaat zich mee inzetten om deze gezondheidswinst te behalen.

Concreet betekent dit dat het SLA de omslag gaat maken van het sturen op Europese grenswaarden (NSL-doelstelling) naar het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen (blootstelling), ook als de luchtkwaliteit aan de EU-normen voldoet. Voor de gemeente Leudal betekent meedoen hieraan dat ze naadloos aansluit bij de huidige samenwerking met de peelgemeenten, de provincie en de veehouderijbranche. Er wordt ingezet op de pilot landbouw, welke bestaat uit drie onderdelen. Daarbij komt er meer aandacht voor emissiedalingen, verbetering van de omgevingskwaliteit en de toekomstbestendigheid van de veehouderijsector.

Volksgezondheid
Wethouder Piet Verlinden: “Natuurlijk willen we ons hiervoor inzetten zeker omdat dit betekent dat de leefomgeving van inwoners beter wordt, doordat de luchtkwaliteit verbeterd. Ook is het goed voor de volksgezondheid.”

Drie onderdelen

Gemeenten en provincies gaan nu specifieke maatregelen uitwerken in decentrale uitvoeringsplannen. Bij de drie onderdelen van de pilot landbouw komt de focus te liggen op kennisontwikkeling, stimuleren en gebiedsgerichte aanpak van plekken met hoge blootstelling.
Er gaan ook partijen bij betrokken worden, die gaan bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe instrumenten en een innovatieve aanpak. Door met zijn allen samen te werken en deel te nemen aan pilotprojecten kan de gemeente ook meer kennis opdoen en ervaringen delen.

Meer informatie
www.schoneluchtakkoord.nl

Scroll naar top