ANBI

Omroep ML5 heeft een ABNi status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om te voldoen aan de ANBI-voorwaarden tref je onderstaande informatie over onze organisatie aan. Heb je hierover vragen of opmerkingen? We horen graag van je.

ANBI informatie

NAAM
Stichting Omroep Leudal-Maasgouw

RSIN NUMMER
8176.45.652

ADRES:
Stationsstraat 32a,
6093 BL Heythuysen

Telefoon: 0475 491 189

DOELSTELLING (Zoals vastgelegd in de Statuten)

Artikel 3
De stichting heeft tot doel:
1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Leudal, en de gemeente Maasgouw hierna te noemen: de gemeenten Leudal en Maasgouw.
2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

BELEIDSPLAN

Beleidsplan Stichting Omroep Leudal-Maasgouw

De Stichting Omroep Leudal-Maasgouw en RTV Roermond werken nu samen onder de roepnaam ML5.
In het beleidsplan van de Stichting Omroep Leudal-Maasgouw zijn een aantal zaken omschreven
- de Missie van de omroep
- het streven naar samenwerking met andere lokale omroepen om te voldoen aan de LTMA doelstellingen.
- de samenwerking met RTV Roermond.
- samenwerking met OR6, SOL2 en WeertFM tot de vorming van een streekomroep te komen in het jaar 2025 i.v.m. de nieuwe Media Wet die van kracht gaat per 1 januari 2026.

De Missie van Stichting Omroep Leudal-Maasgouw

Deze luidt:
- het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving;
- het aanbieden van een cross mediaal platform voor de productie, uitzending en overige distributie van programma’s, ideeën en opinies;
- het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) om via de lokale omroep publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

Hierbij is ons doel het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid, democratie, emancipatie en participatie van burgers in hun eigen leefomgeving.

Deze Missie is overigens op enkele punten omschreven in een convenant tussen de OLON (de belangenorganisatie van de lokale omroepen) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) afgesloten, waarin geregeld is hoe de gemeenten omgaan met hun lokale omroepen.
De gemeenten vinden het belangrijk dat de lokale omroepen (lokaal) nieuws en informatie brengen. Deze wens is in het convenant samengevat onder de noemer Lokaal Toereikend Media Aanbod (LMTA). Op dit moment kunnen de meeste lokale omroepen niet voldoen aan het LMTA. Lokale omroepen beschikken vaak (vooral in kleinere gemeenten) niet over voldoende (geschoolde) medewerkers en het geld om dit aanbod te kunnen brengen. Het samenwerken in een streekverband biedt de lokale omroepen meer mogelijkheden. De OLON heeft hiervoor speciaal de NLPO opgericht. De NLPO gaat het samenwerkingsproces tot streekomroepen begeleiden. Nederland is hiertoe opgedeeld in een aantal streken. De bedoeling is om de circa 290 lokale omroepen terug te brengen tot 50 a 60 streekomroepen, dus een streekomroep per streek. Voor ons is dit Midden Limburg. Bij de toekomstige te vormen streekomroep Midden-Limburg zijn de volgende lokale omroepen ingedeeld: RTV Roermond, OR6, SOL2, 3ML en Weert FM. Op 16 juni 2023 ondertekenden de bovengenoemde omroepen een convenant waarmee het proces is gestart. Een stuurgroep bestaande uit bestuursleden van de aangesloten omroepen zetten de grote lijnen uit, waarna werkgroepen de details gaan uitwerken. Alle deelnemende omroepen vinden het wel belangrijk om het lokale karakter van hun omroep binnen het samenwerkingsverband van de streekomroep te behouden.

De samenwerking met RTV Roermond

Op kleinere schaal werd er in 2017 al begonnen met de samenwerking met RTV Roermond. Deze samenwerking bestond in 2017 uit het uitwisselen van tv en radioprogramma's. Beide omroepen had per 1 januari 2018 een gezamenlijke hoofdredacteur, die het gemeenschappelijke radio en tv-programma onder de roepnaam ML5 heeft opgebouwd en verder coördineert. Dit programma startte op 9 juli 2018 en is te zien in de gemeenten: Leudal, Maasgouw en Roermond. Deze gemeenten omvatten samen 57.108 huishoudens.
In 2019 werd de samenwerking verder uitgebreid worden op de terreinen: Organisatie, Huisvesting, Financiën, Acquisitie en Techniek,,. Beide omroepen streven naar een gezamenlijke organisatie.

Te verwezenlijken zaken zijn:
- een sterke bestuurlijke organisatie.
- een platte organisatie Deze omvat het bestuur, de hoofdredacteur en de coördinatoren radio, tv en techniek en als ondersteuning de medewerkers (vrijwilligers) Inhuur van (betaalde) freelancers.
- centrale huisvesting.
- de financiën van beide omroepen worden centraal geregeld en uitgevoerd.
- gezamenlijke acquisitie voor het hele uitzendgebied.
- gezamenlijke techniek (Play-out, radio en tv-studio)
- gemeenschappelijk radio, tv-programma, website en sociale media.

Er wordt gewerkt aan een kwalitatief geschikt bestuur, waarbij bepaalde bestuursleden een toezichthoudende functie hebben, terwijl andere bestuursleden bepaalde taken binnen de organisatie hebben (techniek, secretariaat).
Gekozen is voor een platte organisatie, waarbij de communicatielijnen zo kort mogelijk worden gehouden.
De hoofdredacteur is de spil van de organisatie. Omdat haar werkgebied veel verschillende zaken omvat, wordt zij ondersteund door bestuursleden, die ervaring hebben op bepaalde werkgebieden.
Gezamenlijke huisvesting: Hierbij zijn de radio en TV studio's en het kantoor in Roermond gevestigd. De Play-out voor radio en tv is om technische redenen met oog op de toekomst in Het Forum in Roermond gevestigd. Dit bespaart zowel huur als facilitaire kosten.
De dagelijkse financiële taken worden gedaan. De overige financiële zaken, zoals de loonadministratie worden gedaan door een administratiekantoor.
De acquisitie wordt gedaan door acquisiteurs die ervaring hebben op diverse werkgebieden (grote en kleine adverteerders, sponsoring, opzetten producties voor derden).
De techniek voor beide omroepen wordt samengevoegd. Dit betekend op termijn lagere distributiekosten en is er ook minder apparatuur nodig.
Programma: Er worden nu 3 gemeenten bediend, die alle van elkaar verschillen. Streven is om alle gemeenten gelijkwaardig te behandelen. Hierbij zal naast de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur ook het Programma Beleidsbepalend Orgaan een rol spelen.
De radio wordt verder uitgebouwd waarbij er meer informatieve programma’s komen. Deze om te voldoen aan de ICE norm. Ook is het belangrijk dat de lokale omroep ook lokale muzikanten promoot en begeleidt.
Bij de tv streeft men naar een dagelijks journaal aangevuld met themaprogramma’s. Dit kunnen documentaires, muziekprogramma’s of talkshows zijn. Hierbij ligt de nadruk altijd op de (uitzend) regio.

Uitbouw van de omroep.

Om de omroep verder te kunnen uitbouwen zijn investeringen nodig. Zowel in personeel als in apparatuur. Investeren in de medewerkers kost vooral veel tijd en het resultaat is niet altijd direct merkbaar. Voor alle vrijwilligers zowel de oude als de nieuwe, is een goede opleiding voor hun taak of taken nodig. Dit wordt aangeboden door de NLPO. Deze opleidingen worden dan vervolgd met een goede begeleiding van de vrijwilligers. Helaas ontbreekt het ons nog aan personeel en tijd voor om de medewerkers individueel te kunnen begeleiden. Bij een publieke lokale omroep is de rol van de vrijwilliger heel belangrijk omdat dit de band versterkt tussen de lokale gemeenschap en de omroep. Om vrijwilligers te kunnen aantrekken en vooral kunnen behouden, is een goed werkklimaat belangrijk. Door het aanbieden van een goede opleiding en werkervaring kan de omroep hun iets meegeven voor hun toekomst.

Het belang van een lokale omroep.

De lokale omroep is een platform voor alle drie de gemeenten, hun ondernemingen en de in de gemeenten gevestigde maatschappelijke organisaties en verenigingen. Gebeurtenissen en evenementen in alle gemeenten zijn via de lokale omroep te volgen. De landelijke en zelfs de regionale omroepen kunnen dit nooit bieden.

De Stichting Omroep Leudal-Maasgouw heeft via het samenwerkingsverband ML5 dus niet alleen een belangrijke functie voor de inwoners van de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roermond maar ook voor de kijkers en luisteraars in de aangrenzende regio’s daarbuiten.
De omroep functioneert hierbij als een ambassadeur voor de drie genoemde gemeenten en de daar wonende gemeenschap, welke functie dus niet te onderschatten is.

Conclusie
Wij zijn niet de enige aanbieder van lokaal nieuws in Midden-Limburg Het media aanbod is de laatste jaren steeds meer versnipperd. Via internet zijn er meer aanbieders van lokale tv-programma's en nieuws. Deze vallen vaak niet onder de strenge regels van de Mediawet voor lokale omroepen en kunnen dus op commercieel gebied gemakkelijker opereren. Verder liggen de bedrijfskosten van deze lager als die van een reguliere omroep.
Belangrijk is dat wij kwaliteitsprogramma’s en nieuws via onze website gaan aanbieden tegenover deze concurrentie.

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: Mevr. L. van Zanten
Secretaris: Dhr. J. Van Kan
Penningmeester: Dhr Sef Zwart

BELONINGSBELEID (Zoals vastgelegd in de Statuten)

Artikel 6 lid 10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

 

Contact

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Adverteren? Een klacht?
Neem contact op met Omroep ML5. We staan u graag te woord.

Tel: 0475 - 491 189 (algemeen) of: 0475 - 497 123 (radiostudio)

Meer weten? Neem contact op met:

Els Bruijnen
06 - 5235 8187

Scroll naar boven